optic& lazer
عکس — سامانه جراحی رباتیک از راه دور سین

سامانه جراحی رباتیک از راه دور سین

Pattern-Textures-Backgrounds-Background-The-Backgr-6361

میکروسکوپ نیروی اتمی حرفه ای

IV2سامانه راهبري جراحي مدل

اسپکت حیوانی

ميكروسكوپ تونلي روبشي

محصولات

Icon Image

اسپکت حیوانی

جهت تصویربرداری PET از حیوانات کوچک نظیر موش  و موش صحرایی  طراحی و ساخته شده است.

Icon Image

دستگاه پت حیوانی  Xtrim

جهت تصویربرداری PET از حیوانات کوچک نظیر موش  و موش صحرایی  طراحی و ساخته شده است.

Icon Image

اسكنراسپكت قلبي   ProSPECT

اسكنر اسپكت قلبي، جهت تصوير برداري اختصاصي از قلب طراحي گرديده است.

Icon Image

گاما پروبقلبي   ProSPECT

 يك سيستم كمك جراحي است كه براي تشخيص نقاط با جذب بالاي راديونوكليد در بدن و يا بافت،مورد استفاده قرار ميگيرد

Icon Image

ربات دستيار در جراحي لاپاروسكوپي (روبولنز)

سامانه رباتيك دستيار جراح يك سامانه رباتيك همكار است كه به منظور عملكرد در اطاق عمل طراحي شده است.

Icon Image

سامانه جراحي رباتيك از راه دور سين

سامانه جراحي رباتيك از راه دور سينا شامل دو بخش اصلي (الف) كنسول كنترل از راه دور مشتمل بر دو ربات راهبر در يك مكان و (ب) دو ربات پيرو مستقر در مكاني ديگر مي باشد.

Icon Image

مولاژ آموزش تزریقات وریدی و نمونه گیری خون

مولاژ تزريقات وريدي و نمونه گيري خون به منظور فراهم آوري بستري مناسب براي تمرين بيشتر مهارت هاي باليني توسط دانشجويان پزشكي و پرستاري طراحي شده است

Icon Image

مولاژ آموزش تزريقات نخاعي و بيحسي اسپاينال

مولاژ تزريقات و نمونه گيري مايع مغزي نخاعي به منظور فراهم آوري بستري مناسب براي تمرين بيشتر مهارت هاي باليني توسط دانشجويان پزشكي طراحي شده است

واحد های فناور